Privatlivspolitik

Psykolog Lisbeth Nielsen
v. Lisbeth Nielsen,
Cand. psych., aut., Specialist neuropsykologi
CVR nr. 34266883

Behandling af dine oplysninger
I forbindelse med min psykologiske behandling af dig, er jeg forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer. Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt, hvilket er nødvendigt for at jeg kan varetage din behandling.

Typer af oplysninger
Jeg indsamler og behandler personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig), hvilket kan være almindelige persondata såsom cpr.nr., navn, adresse, mv., samt personfølsomme oplysninger.  

Formål
Formålet med at indsamle dine personoplysninger er at kunne varetage min behandling af dig. Derudover kan det være til kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehus, samt udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv., i det omfang, det er relevant.

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, kan dine personoplysninger blive videregivet og delt med f.eks. andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb. I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

  • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
  • Herudover er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
  • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig.

Opbevaring og slettepolitik
Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne. I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på psykolog@lisbethnielsen.dk eller tlf.nr. 42611170.

Cookie Politik